Докторска дисертација: „Зборовните состави во годишните извештаи на македонски и на англиски јазик“ – М-р Виолета Дамчевска