Распоред за јунската испитна сесија – катедра за италијански јазик и книжевност

Прва декада

 

ЕКТС1

 

Современ италијански јазик 1 17.06.2020  9.00    П3
Граматика на италијанскиот јазик 1 –Фонетика и морфологија 18.06.2020   10.00    онлајн
Италијанска книжевност 1 – Среден век и Данте 19.06 10.00 онлајн
Италијанизмите од сферата на кулинарството, модата и  музиката  во македонскиот јазик 18.06.2020   10.00 онлајн
Современ македонски јазик 1 25.06.2020  9.00  П3 

 

ЕКТС 3

 

Италијански јазик 3 17.06.2020  9.00 П3
Граматика на италијанскиот јазик 3 – морфологија 18.06.2020  10.00  онлајн
Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот 25.06.2020 9.00 – онлајн
Италијанска историја и култура1 22.06.2020   15.00-16.00  онлајн
Историја на италијанскиот јазик 1 18.06.2020  10.00   онлајн
Теорија на преведување и толкување 1 16.06.2020    10.00-11.00  онлајн
Италијанскиот јазик во првата половина на 20 век 24.06.2020   9.00   П3

 

ЕКТС 5

 

Италијански јазик 5 15.06.2020   11.00    П3
Синтакса на италијанскиот јазик 1 18.06.2020  10.00    онлајн
Италијанската поезија на 20 век 19.06   12.00 *
Методика на наставата по италијански јазик 1 16.06.2020     9.00-10.00   онлајн
Италијанската култура и општествениот контекст 1 22.06.2020   12.00-14.00  онлајн
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 1 18.06.2020   10.00   онлајн
Практика на преведување од македонски на италијански јазик 22.06.2020    18.00-19.00  онлајн

 

ЕКТС 7

 

Италијански јазик 7 15.06.2020  11.00  П3
Лексикологија на италијанскиот јазик 18.06.2020   10.00   онлајн
Италијанската драма и театар на 20 век 19.06            14.00 *
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 16.06.2020      11.00-12.00   онлајн
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик 1 22.06.2020   10.00-12.00  онлајн
Консекутивно толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 23.06.2020  10.00  онлајн
Итало Калвино-монографски курс 19.06.2020 *

 

Втора декада

 

ЕКТС 2

 

Современ италијански јазик 2 29.06.2020  09.00   П3
Граматика на италијанскиот јазик 2 – Морфологија 1.07.2020  10.00  онлајн
Италијанската книжевност2- Хуманизам и ренесанса 2.07.2020    10.00 онлајн
Италијанскиот роман на филм 9.07.2020           9.00  онлајн
Современ македонски јазик 2 14.07.2020 П3

прва група 9.00

втора група 10.45

 

ЕКТС 4

 

Италијански јазик 4 29.06.2020  9.00  П3
Морфологија на италијанскиот јазик 4 1.07.2020     10.00  онлајн
Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век 6.07.2020      9.00 онлајн
Италијанска историја и култура 2  3.07.2020   12.00-13.00  онлајн
Историја на италијанскиот јазик 2 1.07.2020   10.00   онлајн
Теорија на преведување и толкување 2 29.06.2020   10.00-11.00    онлајн
Жените авторки во италијанската проза 13.07.2020    9.00 онлајн

 

 

ЕКТС 6

 

Италијански јазик 6 30.06.2020  11.00   П3
Синтакса на италијанскиот јазик 2 1.07.2020   10.00    онлајн
Италијанскиот роман на 20 век 2.07            12.00 *
Методика на наставата по италијански јазик 2 29.06.2020   9.00-10.00    онлајн
Италијанската култура и општествениот контекст 2 3.07.2020  13.00-15.00  онлајн
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 2 1.07.2020    10.00    онлајн
Практика на преведување од италијански на македонски јазик 6.07.2020  12.00  П3

 

ЕКТС 8

 

Италијански јазик8 30.06.2020  11.00  П3
Социолингвистика на италијанскиот јазик 1.07.2020   10.00   онлајн
Италијанска книжевна критика 2.07            14.00 *
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 2 29.06.2020      11.00-12.00  онлајн
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик 2 3.07.2020    10.00-12.00  онлајн
Симултано толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 29.06.2020   11.00-12.00 онлајн
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација 1.07.2020   10.00   онлајн

 

* Ce претпочита полагањето да се изведе онлајн доколку има технички можности, во спротивно испитот ќе се одвива во П3. Ова ќе се прецизира по завршувањето на периодот за пријавување испити.