Распоред за јунската испитна сесија – катедрата за славистика

прва декада: 15.6. – 28.6.2020 г.

втора декада: 29.6. – 17.7.2020 г.

                            

    

Ред.бр.       ПРЕДМЕТ Писмен  Час mail: Устен Час Про-сто-рија
1 Граматика  на рускиот јазик 1 д-р Биљана М. Бошева 16.6.2020

(online испит)

  biljana.mirchevska@gmail.com по договор    
2 Граматика  на рускиот јазик 2 д-р Биљана М. Бошева 29.6.2020

(online испит)

  biljana.mirchevska@gmail.com по договор    
3 Граматика  на рускиот јазик 3 д-р Биљана М. Бошева 17.6.2020

(online испит)

  biljana.mirchevska@gmail.com по договор    
4 Граматика  на рускиот јазик 4 д-р Биљана М. Бошева 30.6.2020 (online испит)   biljana.mirchevska@gmail.com по договор    
5 Граматика  на рускиот јазик 5 д-р Биљана М. Бошева 18.6.2020

(online испит)

  biljana.mirchevska@gmail.com по договор    
6 Граматика  на рускиот јазик 6 д-р Биљана М. Бошева 1.7.2020

(online испит)

15.00 pranat@yandex.ru

 

по договор    
7 Граматика  на рускиот јазик 7 д-р Биљана М. Бошева 18.6.2020

(online испит)

  biljana.mirchevska@gmail.com по договор    
8 Граматика  на рускиот јазик 8 д-р Биљана М. Бошева 1.7.2020

(online испит)

  biljana.mirchevska@gmail.com по договор    
9 Контрастивна анализа на рус. и на мак. јазик 1

д-р Биљана М. Бошева

по договор   biljana.mirchevska@gmail.com      
10 Контрастивна анализа на рус. и на мак. јазик 2

д-р Биљана М. Бошева

по договор   biljana.mirchevska@gmail.com      
11 Вовед во славистика 1

д-р Јасминка Д.Силјанова

    jasmin.del@gmail.com 18.6.2020

(online испит)

12.00  
 12 Вовед во славистика 2

д-р Јасминка Д.Силјанова

    jasmin.del@gmail.com 23.6.2020

(online испит)

12.00  
13 Руска книжевност 1, 3, 5, 7

д-р Наталија Л. Ристеска

    natalya_

lapaeva@mail.ru

24.6.2020

(online испит)

10.00  
14 Руска книжевност 2

д-р Наталија Л. Ристеска

    natalya_

lapaeva@mail.ru

15.6.2020

(online испит)

10.00 -11.00  
15 Руска книжевност 4

д-р Наталија Л. Ристеска

    natalya_

lapaeva@mail.ru

15.6.2020

(online испит)

11.00 -13.00  
16 Руска книжевност 6

д-р Наталија Л. Ристеска

    natalya_

lapaeva@mail.ru

15.6.2020

(online испит)

13.00 -15.00  
17 Руска книжевност 8

д-р Наталија Л. Ристеска

    natalya_

lapaeva@mail.ru

15.6.2020

(online испит)

15.00 -16.00  
18 Методика на наставата по руски јазик 1 и 3

д-р Биљана М.Бошева

по договор   biljana.mirchevska@gmail.com      
19 Методика на наставата по руски јазик 2 и 4

д-р Биљана М.Бошева

по договор   biljana.mirchevska@gmail.com      
20 Терминологија -1

л-р Екатерина Терзијоска

17.6.2020

(online испит)

12.00 kskskzm@mail.ru

 

17.6.2020

(online испит)

12.00  
21 Терминологија -2

л-р Екатерина Терзијоска

30.6.2020

(online испит)

12.00 kskskzm@mail.ru

 

30.6.2020

(online испит)

12.00  
22 Практика на преведување 5   л-р Ирен Алчевска 20.6.2020

(физичко

присуство)

9.00 iren_alcevska@mail.ru по договор    
23 Практика на преведување 6   л-р Ирен Алчевска 20.6.2020

(физичко

присуство)

9.00 iren_alcevska@mail.ru по договор  
24 Современ руски јазик 7

л-р Ирен Алчевска

20.6.2020

(физичко

присуство)

9.00 iren_alcevska@mail.ru по договор    
25 Современ руски јазик 8

л-р Ирен Алчевска

20.6.2020

(физичко

присуство)

9.00 iren_alcevska@mail.ru по договор  
26 Современ руски јазик 1

л-р Наталија Прасолова

по договор   pranat@yandex.ru      
27 Современ руски јазик 2

л-р Наталија Прасолова

6.7.2020

(online испит)

17.00 pranat@yandex.ru

 

9.7.2020

(online испит)

17.00
28 Руска цивилизација и култура 1 и 3

л-р Наталија Прасолова

25.6.2020

(online испит)

17.00 pranat@yandex.ru

 

29 Руска цивилизација и култура 2

л-р Наталија Прасолова

29.6.2020

(online испит)

17.00 pranat@yandex.ru

 

   
30 Руска цивилизација и кулура 4

л-р Наталија Прасолова

10.7.2020

(online испит)

17.00 pranat@yandex.ru

 

   
31 Современ  руски јазик 1Ц

л-р Ирен Алчевска

19.6.2020

(физичко присуство)

9.00   по договор    
32 Современ  руски јазик 2Ц

л-р Ирен Алчевска

19.6.2020

(физичко присуство)

I-група

9.00

II-група

10.30

  по договор  
33 Современ руски јазик 3Ц

л-р Екатерина Терзијоска

по договор kskskzm@mail.ru      
34 Современ руски јазик 4Ц

л-р Екатерина Терзијоска

по договор kskskzm@mail.ru      
35 Современ руски јазик 5

л-р Екатерина Терзијоска

15.6.2020

(физичко присуство)

12.00 kskskzm@mail.ru

 

по договор    
36 Современ руски јазик 6

л-р Екатерина Терзијоска

29.6.2020

(физичко присуство)

12.00 kskskzm@mail.ru

 

по договор    
37 Усно-консекутивно толкување

л-р Наталија Прасолова

по договор   pranat@yandex.ru

 

     
38 Усно-симултано толкување                            л-р Наталија Прасолова   pranat@yandex.ru

 

7.7.2020

(online испит)

17.00  
39 Практика на преведување 3

л-р Екатерина Терзијоска

19.6.2020

(online испит)

12.00 kskskzm@mail.ru

 

19.6.2020

(online испит)

12.00  
40 Практика на преведување 4

л-р Екатерина Терзијоска

2.7.2020

(online испит)

12.00 kskskzm@mail.ru

 

2.7.2020

(online испит)

12.00  
41 Современ руски јазик-3

л-р Роза Тасевска

    roze@ukim.edu.mk

 

15.6.2020

(физичко присуствo)

10.00  
42 Современ руски јазик -4

л-р Роза Тасевска

    roze@ukim.edu.mk

 

29.6.2020

(физичко присуство)

10.00  
43 Практика на преведување 1   л-р Роза Тасевска     roze@ukim.edu.mk

 

15.6.2020

(физичко присуство)

11.00  
44 Практика на преведување 2   л-р Роза Тасевска     roze@ukim.edu.mk

 

29.6.2020

(физичко присуство)

11.30  
45 Сите предмети за Граматика на полскиот јазик (непарни и парни семестри)  проф. д-р Милица Миркуловска по договор   milicamirkulovska@gmail.com      
46 Полски јазик 3Б и 4Б

(втор модул)

проф. д-р Милица Миркуловска

по договор   milicamirkulovska@gmail.com      
47 Сите предмети за Полска цивилизација

(непарни и парни семестри)

проф. д-р

Милица Миркуловска

по договор   milicamirkulovska@gmail.com      
48 Полска литратура 1, 3, 5, 7

д-р Лидија Танушевска

    lidkapol@yahoo.com

 

22.6.2020

(online

испит)

10.00  
49 Полска литратура 2

д-р Лидија Танушевска

    lidkapol@yahoo.com 1.7.2020

(online

испит)

10.00  
50 Полска литратура 8

д-р Лидија Танушевска

    lidkapol@yahoo.com 2.7.2020

(online

испит)

12.00  
51 Теорија на превод 1

д-р Лидија Танушевска

    lidkapol@yahoo.com 22.6.2020

(online

испит)

10.00  
52 Теорија на превод 2

д-р Лидија Танушевскa

    lidkapol@yahoo.com 30.6.2020

(online

испит)

10.00  
53 Контрастивна анализа на полскиот и на македонскиот јазик 1

д-р Лидија Танушевска

    lidkapol@yahoo.com 22.6.2020

(online

испит)

10.00  
54 Контрастивна анализа на

полскиот и на македонскиот јазик 2

д-р Лидија Танушевска

    lidkapol@yahoo.com 2.7.2020

(online

испит)

12.00  
55 Усно-симултано преведување (полски)

д-р Лидија Танишевска

    lidkapol@yahoo.com 22.6.2020

(online

испит)

10.00  
56 Усно-консекутивно преведување (полски)

д-р Лидија Танушевска

    lidkapol@yahoo.com 2.7.2020

(online

испит)

12.00  
57 Современ полски јазик 2

л-р Наталија Лукомска

    natalia_lukomska@o2.pl 15.6.2020

(online испит)

9.00  
58 Современ  полски јазик 6

(4 година)

л-р Наталија Лукомска

    natalia_lukomska@o2.pl 15.6.2020

(online испит)

11.00  
59 Преведување од македонски на полски 4

л-р Наталија Лукомска

    natalia_lukomska@o2.pl 16.6.2020

(online испит)

9.00  
60 Чешки јазик -1Ц, 3Ц

Здењек Андрле

по договор   andrle.zdenek@gmail.com      
61 Чешки јазик -2Ц, 4Ц

Здењек Андрле

по договор   andrle.zdenek@gmail.com      
62 Чешка книжевност 1, 3,5, 7         д-р Јасминка Д. Силјанова     jasmin.del@gmail.com 18.6.2020

(online испит)

12.00  
63 Чешка книжевност 2, 4, 6, 8         д-р Јасминка Д. Силјанова     jasmin.del@gmail.com 23.6.2020

(online испит)

12.00  
64 Граматика на чешкиот јазик 1, 3, 7

д-р Јасминка Д. Силјанова

    jasmin.del@gmail.com 18.6.2020

(online испит)

12.00  
65 Граматика на чешкиот јазик 2, 4, 8

д-р Јасминка Д. Силјанова

    jasmin.del@gmail.com 23.6.2020

(online испит)

12.00  
66 Практика на преведувањето

(мак-чеш) 1

д-р Јасминка Д. Силјанова

    jasmin.del@gmail.com 18.6.2020

(online испит)

12.00  
67 Практика на преведувањето

(мак-чеш) 2

д-р Јасминка Д. Силјанова

    jasmin.del@gmail.com 23.6.2020

(online испит)

12.00  
68 Чешки јазик 1Б, 3Б, 5Б

д-р Јасминка Делова Силјанова, л-р Здењек Андрле

    jasmin.del@gmail.com 18.6.2020

(online испит)

12.00  
69 Чешки јазик 2Б, 4Б, 6Б

д-р Јасминка Делова Силјанова, л-р З. Андрле

    jasmin.del@gmail.com 23.6.2020

(online испит)

12.00  
70 Современ чешки јазик 1, 3

л-р Здењек Андрле

по договор   andrle.zdenek@gmail.com      
71 Современ чешки јазик 2, 4

л-р Здењек Андрле

по договор   andrle.zdenek@gmail.com      
72 Чешка цивилизација и

култура 1, 3

л-р Здењек Андрле

по договор   andrle.zdenek@gmail.com      
73 Чешка цивилизација и култура 2, 4

л-р Здењек Андрле

по договор   andrle.zdenek@gmail.com