Распоред за јунската испитна сесија – француски јазик и книжевност

Студиска група: француски јазик и книжевност

 

I година

 

  Професор Предмет Време Место
I семестар виш лектор м-р Анита Кузманоска

 

Современ француски јазик 1 17.06.2020 г.

10.00ч.-12.00ч.

 

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

лектор Севда Лазаревска 15.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

проф. д-р Маргарита Велевска Граматика на францускиот јазик 1-Морфосинтакса 1 26.06.2020 г.

 17.00ч.

онлајн/ П8

(во зависност од условите)

Морфосинтакса на францускиот јазик 1 26.06.2020 г.

 17.00ч.

 

 

проф. д-р Елисавета Поповска

 

 

Француска книжевност 1 20.06.2020г.

10.00ч

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

Француска култура и цивилизација 1 20.06.2020г.

11.00ч.

Преглед на француската литература 20.06.2020г.

12.00ч.

проф. д-р Татјана Гочкова  

 

Современ македонски јазик 1

 

 

 

23.06.2020 г.

09.00 ч.

П8
II семестар виш лектор м-р Анита Кузманоска

 

 

 

Современ француски јазик 2

 

 

 

06.07.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

лектор Севда Лазаревска 07.07.2020г.

 10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

проф. д-р Маргарита Велевска

 

 

 

Граматика на францускиот јазик 2-Морфосинтакса 2 10.07.2020 г.

17.00ч.

онлајн/ П8

(во зависност од условите)

Морфосинтакса на францускиот јазик 2 10.07.2020 г.

17.00ч.

проф. д-р Елисавета Поповска Француска книжевност 2 08.07.2020г.

 10.00ч.

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

Француска поезија од 19 и 20 век 08.07.2020 г.

 09.00ч.

проф. д-р Снежана

Петрова

Француска култура и цивилизација 2 01.07.2020г.

 09.00ч.-12.00ч.

П8
  проф. д-р Татјана Гочкова Современ македонски јазик 2

 

15.07.2020 г.

09.00 ч.

П8

 

II година

 

  Професор Предмет Време Место
III семестар виш лектор м-р Анита Кузманоска Современ француски јазик 3 21.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

лектор Севда Лазаревска 23.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

проф. д-р Мира Трајкова Граматика на францускиот јазик 3 -Фонетика и фонологија 18.06.2020г.

 12.00ч.

П8
проф. д-р Мира Трајкова Фонетика (студенти од претходни генерации) 18.06.2020г.

 12.00ч.

П8
проф. д-р Елисавета Поповска Француска книжевност на Среден век и Ренесанса 19.06.2020 г.

10.00ч.

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Снежана Петрова

 

 

 

Француски класицизам (17 век)

 

 

 

17.06.2020 г.

 09.00ч.-12.00.ч

П8
проф. д-р Ирина Бабамова

 

Теорија на преведувањето и толкувањето 1   23.06.2020 г.

13.30 ч.

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Звонко Никодиновски Информатичка лингвистика 1

 

 

15.06.2020 г.

09.00 ч.

Zoom
проф. д-р Елисавета Поповска

 

Француска култура и цивилизација современи состојби 20.06.2020 г.

13.00ч.

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска

 

Историја на францускиот јазик со историска граматика 26.06.2020 г.

 11.00 ч.

Zoom

студентите треба претходно да го контактираат професорот на мејл  ckatra@t.mk

  проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска

 

Карактеристики на француската лексика 26.06.2020 г.

 11.00 ч.

Zoom

студентите треба претходно да го контактираат професорот на мејл  ckatra@t.mk

 

 

IV семестар

виш лектор м-р  Анита Кузманоска

 

Современ француски јазик 4 04.07.2020 г.

10.00ч.-12.00 ч.

 

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

практикант Шарлен Жув 29.06.2020 г.

10.00-12.00 ч.

онлајн
проф. д-р Мира Трајкова Граматика на францускиот јазик 4 -Фонетика 02.07.2020 г.

 09.00 ч.

Л2
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска Историја на францускиот јазик со историска граматика (краток преглед) 30.06.2020 г.

 11.00ч.

Zoom

студентите треба претходно да го контактираат професорот на мејл  ckatra@t.mk

проф. д-р Снежана Петрова Француски класицизам (17 век)

 

17.06.2020

 09.00ч.-12.00.ч

П8
Француска книжевност 4- Просветителство и предромантизам 22.06.2020

 09.00ч.─ 12.00ч

П8
проф. д-р Ирина Бабамова Теорија на преведувањето и толкувањето 2 02.07.2020 г.

13.00 ч.

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Звонко Никодиновски Информатичка лингвистика 2 06.07.2020г.

 09.00ч.

Zoom
проф. д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска Корективна фонетика на францускиот јазик 02.07.2020г.

 11.00ч.

Skype
  проф. д-р Звонко Никодиновски Стручна терминологија 1 (Политички науки) 01.07.2020 г.

10.35ч.

Zoom

 

 

III година

 

  Професор Предмет Време Место
V семестар  

виш лектор м-р Анита Кузманоска

Француски јазик 5 24.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

лектор Севда Лазаревска 26.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

проф. д-р Маргарита Велевска Синтакса на францускиот јазик 1 25.06.2020

17.00ч.

онлајн/ П8

(во зависност од условите)

проф. д-р Снежана Петрова Француска книжевност 4- Просветителство и предромантизам

 

 

22.06.2020 г.

09.00ч.─ 12.00ч.

П8
проф. д-р Звонко Никодиновски  

Информатичка лингвистика 1

 

 

15.06.2020 г.

09.00ч.

Zoom
проф. д-р Мира Трајкова Методика на наставата по француски јазик 1

 

16.06.2020 г.

10.00-12.00ч.

Zoom

студентите задолжително ден пред испитот да и пишат мејл на професорката

проф. д-р Елисавета Поповска Француска култура и цивилизација од времето  на Просветителството до V република 20.06.2020г.

 13.00ч.

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Снежана Петрова Култура и цивилизација на јазик –Б/В 1 (Катедра ПиТ) 17.06.2020

09.00ч. -12.00ч.

П8
проф. д-р Ирина Бабамова Преведување од француски на македонски јазик и обратно 1         18.06.2020 г.

10.00ч.

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

лектор Севда Лазаревска 17.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска Консекутивно толкување од француски на македонски јазик и обратно 1 26.06.2020г.

 09.00ч.

Zoom

студентите треба претходно да го контактираат професорот на мејл  ckatra@t.mk

 

 

 

Професор Предмет Време Место

VI семестар
 

виш лектор м-р Анита             Кузманоска

 

Француски јазик 6

 

08.07.2020г.

 10.00ч-12.00ч.

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

лектор Севда Лазаревска 10.07.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

проф. д-р Маргарита Велевска Синтакса на францускиот јазик 2 13.07.2020 г.

 09.00ч.

онлајн/ П8

(во зависност од условите)

проф. д-р Снежана Петрова Француски роман на 19 век  25.06.2020

09.00ч. -12.00ч.

П8
проф. д-р Звонко Никодиновски Информатичка лингвистика 2 06.07.2020г.

 09.00ч.

Zoom
проф. д-р Мира Трајкова Методика на наставата по француски јазик 2 09.07.2020г.

 17.00ч.

Zoom

студентите задолжително ден пред испитот да и пишат мејл на професорката

проф. д-р Ирина Бабамова Преведување од француски на македонски јазик и обратно 2 07.07.2020 г.

10.00 ч.

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

 

 

лектор Севда Лазаревска

 

 

 

 

 

03.07.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

 

проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска

 

 

 

 

Консекутивно толкување од француски на македонски јазик и

                            обратно 2

 

 

 

 

 

 

29.06.2020г.

 09.00ч.

Zoom

студентите треба претходно да го контактираат професорот на мејл  ckatra@t.mk

проф. д-р Елисавета Поповска Франкофонски култури 04.07.2020г.

 09.00ч.

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

 

IV година

 

  Професор Предмет Време Место
VII семестар

 

 

виш лектор м-р Анита Кузманоска

 

                     Француски јазик 7

15.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

лектор Севда Лазаревска 19.06.2020г.

 10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

проф. д-р Звонко Никодиновски  

Семантика на францускиот јазик

 

 

16.06.2020 г.

09.00ч

Zoom
проф. д-р Елисавета Поповска Француски роман на 20 век 22.06.2020г.

10.00ч.

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Мира Трајкова Методика: практична подготовка за наставата по француски јазик 1 03.07.2020 г. Zoom

студентите задолжително ден пред испитот да и пишат мејл на професорката

 

проф. д-р Ирина Бабамова Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 1 23.06.2020 г.

10.00 ч.

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска Споредбена граматика на романските јазици 18.06.2020г.

 10.00ч.

Skype
проф. д-р Снежана Петрова  

Култура и цивилизација на јазик –Б/В 4 (Катедра ПиТ)

 

 

17.06.2020

  09.00ч.- 12.00ч.

П8
проф. д-р Ирина Бабамова  

 

 

 

 

Преведување од француски на македонски јазик и обратно 3

 

 

 

 

18.06.2020 г.

13.30ч.

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

виш лектор м-р Анита Кузманоска 19.06.2020г.

 10.00ч.-12.00ч.

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска Симултано толкување од француски на македонски јазик и обратно 1 26.06.2020г.

 09.00ч.

Zoom

студентите треба претходно да го

контактираат професорот на мејл  ckatra@t.mk

проф. д-р Маргарита Велевска 26.06.2020г.

 09.00ч.

Zoom

 

IV година

  Професор Предмет Време Место
VIII семестар лектор Севда Лазаревска

 

 

Француски јазик 8 01.07.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

slaz.5885@yahoo.fr

 

практикант Шарлен Жув

28.06.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

онлајн
проф. д-р Звонко Никодиновски  

Прагматика на францускиот јазик

 

 

29.06.2020 г.

09.00ч

Zoom
 

Француска лексикографија

 

 

 

30.06.2020 г.

10.35 ч

Zoom
проф. д-р Елисавета Поповска  

Француски театар на 20 век

04.07.2020г.

 10.00ч.

Zoom

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

 

проф. д-р Снежана Петрова  

Француски театар на 20 век

02.07.2020 г.

  09.00ч.- 12.00ч.

П8
Култура и цивилизација на јазик –Б/В 4 (Катедра ПиТ) 01.07.2020 г.

  09.00ч.- 12.00ч.

П8
проф. д-р Мира Трајкова  

Методика: практична подготовка за наставата по француски јазик 2

 

 

03.07.2020 г. Zoom

студентите задолжително ден пред испитот да и пишат мејл на професорката

проф. д-р Ирина Бабамова Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 2 09.07.2020 г.

10.00ч.

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

проф. д-р Ирина Бабамова Преведување од француски на македонски јазик и обратно 4 07.07.2020 г.

 14.00 ч.

 

онлајн –

професорот ќе контактира претходно електронски со пријавените кандидати

 

виш лектор м-р Анита Кузманоска 10.07.2020г.

10.00ч.-12.00ч.

Zoom

a_kuzmanoska@yahoo.fr

проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска Симултано толкување од француски на македонски јазик и обратно 2

 

29.06.2020г.

 09.00ч.

Zoom

студентите треба претходно да го

контактираат професорот на мејл  ckatra@t.mk

проф. д-р Маргарита Велевска 29.06.2020г.

 09.00ч.

Zoom