Распоред за јунска испитна сесија – катедра за германски јазик и книжевност

К А Т Е Д Р А   З А    Г Е Р М А Н С К И   Ј А З И К   И   К Н И Ж Е В Н О С Т

 

ИСПИТНА СЕСИЈА ЈУНИ/ЈУЛИ 2020

ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТ ПИСМЕН УСТЕН
проф. д-р

Емилија Бојковска

Морфологија 1

 

 

Морфологија 2

 

 

Синтакса 1

 

 

Синтакса 2

 

 

Контрастивна анализа

на текст и говор 1

 

Контрастивна анализа

на текст и говор 2

 

 

Историја на германскиот јазик 1

 

 

 

Историја на германскиот јзик 2

 

 

 

Консек. толк. од германски Б/В

на македонски 1

 

Консек. толк. од македонски на германски Б 1

 

Консек. толк. од германски Б/В на македонски 2

 

Консек. толк. од македонски на германски Б 2

 

 

 

Преведување од германски Б/В

на македонски 1

 

 

Преведување од македонски на германски Б 1

 

Преведување од германски Б/В на македонски 2

 

 

Преведување од македонски на германски Б 2

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

 

Зум

 

 

 

Зум

 

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

 

 

Зум

 

 

 

Зум

 

 

 

Зум

 

 

 

Зум

 

25.–26.6.2020

10.00–14.00

 

16.–17.7.2020

10.00–14.00

 

23.–24.6.2020

10.00–14.00

 

14.–15.7.2020

10.00–14.00

 

27.6.2020

10.00–14.00

 

18.7.2020

10.00–14.00

 

 

22.6.2020

10.00–14.00

 

 

10.–11.7.2020

10.00–14.00

 

29.6.2020

10.00

 

29.6.2020

10.00

 

29.6.2020

10.00

 

29.6.2020

10.00

 

20.6.2020

12-14ч.(прва група)

21.6.2020

12-14ч.(втора и трета група)

19.6.2020

10.00-12.00 ч.

 

07.7.2020

12-14ч.(прва група)

08.7.2020

14-16ч.(втора група)

 

03.7.2020

10.00-12.00 ч.

проф. д-р

Силвана Симоска

  фонологија   1

 

 

фонологија 2

 

 

Вовед во лексикологијата

на германскиот јазик

 

Зборообразување во

германскиот јазик

 

Контрастивна граматика

на германскиот и на македонскиот јазик  1

 

Контрастивна граматика

на германскиот и на

македонскиот јазик  2

 

Симултано толкување од германски на македонски јазик

 

 

Симултано толкување од македонски на германски јазик

 

Двонасочно толкување

  Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

 

28.06.2020

10.00-14.00 ч.

 

 12.07.2020

10.00-14.00 ч.

 

 

Зум

 

 

 

Зум

 

 

Зум

 

18.-19.06.2020

10.00-14.00 ч.

 

13.-14.07.2020

10.00-14.00 ч.

 

25.-26.06.2020

10.00-14.00 ч.

 

15.-16.07.2020

10.00-14.00 ч.

 

 

   по договор

 

 

по договор

 

 

 

22.06.2020

10.00-14.00 ч.

 

 

23.06.2020

10.00-14.00 ч.

 

17.06.2020

10.00-13.00 ч.

 

проф. д-р

Зорица Николовска

Германскојазична книжевност 3

 

 

 

Германскојазична книжевност 4

 

 

 

Германскојазична книжевност 5

 

 

 

Германскојазична книжевност 6

 

 

 

Германскојазична книжевност 7

 

 

 

Германскојазична книжевност 8

 

 

 

Преведување од германски Б/В на македонски 3

 

Преведување од македонски на германски Б 3

 

 

Преведување од германски Б/В на македонски 4

 

Преведување од македонски на германски Б 4

Зум/др.

онлајн- платформа

 

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

 

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

 

     Зум/др.

онлајн- платформа

 

 

писмен

испит/устен испит по договор

 

писмен  испит/устен  испит по договор

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

30.06.20

10.00-14.00 ч.

 

 

01.07.20

10.00-14.00 ч.

 

 

29.06.2020

10.00-14.00 ч.

 

 

03.07.2020

10.00-14.00 ч.

 

 

29.06.2020

 

 

 

03.07.2020

 

 

 

 

25.06.2020

12.00 ч.

 

9.06.2020

10.00-12.00 ч.

 

 

09.07.2020

12.00 ч.

 

03.07.2020

10.00-12.00 ч.

проф. д-р

Емина Авдиќ

 

Методика на наставата 2

 

 

Методика на наставата 1

 

 

Методика на наставата 4

 

 

Методика на наставата 3

 

 

Теорија на ПиТ 1, 2

 

 

Теорија на ПиТ 1

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

1.7.2020

10.00–14.00 ч.

 

5.–6.6.2020

10.00–14.00 ч.

 

13.7.2020

10.00–16.00 ч.

 

17.6.2020

10.00–14.00 ч.

 

1.7.2020

14.00 ч.

 

 

 

 

виш лектор м-р

Маријана Ѓорѓиева

Германски јазик 1

 

 

Германски  јазик 2

 

 

Германски јазик 5 и 7

 

 

Германски  јазик 6

 

 

Германски  јазик 8

 

 

Германскојазична книжевност 1

 

Германскојазична книжевност 2

 

Книжевното творештво на Јохан Волфганг Фон Гете

 

Драмското творештво на Фридрих Шилер

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

 

15.6.2020

9.00–11.00 ч.

 

29.6.2020

9.00–11.00 ч.

 

15.6.2020

12.00–14.00 ч.

 

29.6.2020

11.00–13.00 ч.

 

29.6.2020

13.00–15.00 ч.

 

 

по договор

 

 

по договор

 

 

по договор

 

доц. д-р

Бисера Станкова

Вовед во германскиот јазик 1

 

 

Вовед во германскиот јазик 2

 

 

Германски јазик  3

 

 

Германски јазик  4

 

 

Зум

 

 

Зум

 

 

22.06.2020

11.00 ч.

Зум

06.07.2020

11.00 ч.

Зум

19.06.2020

11.00 ч.

 

03.07.2020

11.00 ч.

 

29.06.2020

11.00 ч.

Зум

13.07.2020

11.00 ч.

Зум

лектор м-р Сашка Грујовска-Миланова Германски јазик за ФЛФ 1

 

 

Гемански јазик за ФЛФ 2

Зум

 

 

Зум

15.06.2020

15.00 ч.

 

30.06.2020

12.00 ч.

ДААД-лектор

Мајке Грезер

Култура и цивилизација на германското говорно подрачје 1

 

Култура и цивилизација на германското говорно подрачје 2

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

Зум/др.

онлајн- платформа

 

24.06.2020

10.30 ч.

 

14.07.2020

10.30 ч.