Распоред за јунска испитна сесија – катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ кај професорите од Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици

во јунско-јулската сесија 2020

 во просторијата П1

(и др. простории кои ќе бидат наведени)

 

  1. испити што ќе се полагаат со физичко присуство
  2. испити што ќе се полагаат електронски

 

  1. ИСПИТИ (со физичко присуство)

 

проф. д-р Емилија Црвенковска

 

Прва декада

24 јуни (среда) 

10:45 – Старословенски јазик 1 (за сите групи)

10:45 – Споредбена граматика 1 и Споредбена граматика (по нова програма)

 

Втора декада

8 јули (среда)

10:45 – Старословенски јазик 2 за МЈ

14:15 – Старословенски јазик 2 за Полски јазик

14:15 – Споредбена граматика 2

 

За дополнителни информации: emilija@ukim.edu.mk

 

проф. д-р Симон Саздов

Прва декада

23 јуни (вторник

9:00 – Синтакса за МК

 

Втора декада

13 јули (понеделник)

9:00 – Синтакса 2 за МЈ

 

За дополнителни информации: s.sazdov@yahoo.com

 

 

проф. д-р Татјана Гочкова-Стојановска

 

Прва декада

25 јуни (четврток

9:00 – Граматика на македонскиот јазик 3 (писмен)

10:45 – Граматика на македонскиот јазик 3 (устен)

 

Втора декада

30 јуни (вторник

9:00 – Граматика на македонскиот јазик 4 – мајчин  (писмен)

10:45 – Граматика на македонскиот јазик 4 – немајчин (писмен)

12:30 – Граматика на македонскиот јазик 4 – немајчин (устен)

13:00 – Граматика на македонскиот јазик 4 –  мајчин  (устен)

 

1 јули (среда

 

9:00 – Морфологија на современиот македонски јазик (писмен)

10:45 – Морфологија на современиот македонски јазик (устен)

 

За дополнителни информации: tanjag@ukim.edu.mk

 

 

проф. д-р Искра Пановска Димкова

Прва декада

22 јуни (понеделник

9:00  за сите групи:

Граматика на македонскиот јазик 1 (ПИТ-А)

Фонетика и фонологија (МКК и ОКК)

Современ македонски јазик 1 (словенечки)

 

Втора декада

3 јули (петок)

9:00 – Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТ-А – мајчин)

10:45 – Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТ-А – немајчин)

 

За дополнителни информации: ipdimkova@gmail.com

 

 

проф. д-р Марјан Марковиќ

 

Прва декада

17 јуни (среда

9:00 – Преглед на македонските дијалекти 1

9:00 – Карактеристики на македонските дијалекти

 

Втора декада

2 јули (четврток)

9:00 – Преглед на македонските дијалекти 2

10:45 – Дијалектологија на македонскиот јазик (за група МК)

12:30 – Балканска лингвистика (изборен предмет)

 

За дополнителни информации: markovic@ukim.edu.mk

 

 

 

 

проф. д-р Станислава-Сташа Тофоска

Прва декада

18 јуни (четврток

12:30 – Македонски јазик 1 (ПИТ) во П1

12:30 – Граматика на МЈ5 (ПИТА) во П1

 

Втора декада

6 јули (понеделник)

10:45 – Македонски јазик 2 (ПИТ) простории А1 и П1

12:30 – Граматика на МЈ6 (ПИТА) во П1

 

9 јули (четврток)

10:45 – Правопис и правоговор (писмен) во П1

 

За дополнителни информации: stofoska@yahoo.com (за предмети од првата декада најдоцна до 12.6.2020, за предмети од втората декада најдоцна до 22.6.2020)

 

 

 

 

ас. м-р Бобан Карапејовски

 

Прва декада

18 јуни (четврток

12:30 – Современ македонски јазик 1 (Албански јазик и книжевност – наставна)

12:30 – Современ македонски јазик 3 (ПИТА)

 

Mожност за електронско полгање на 19 јуни  во 12 ч.

 

 

Втора декада

1 јули (среда)       

13:00 – Современ македонски јазик 4 (ПИТА) – (електронски) или по договор
7 јули (вторник)

10:45 – Современ македонски јазик 2  (Албански јазик и книжевност – наставна) – прва група

12:30 – Современ македонски јазик 2  (Албански јазик и книжевност – наставна) втора група во А1

(во договор со студентите, можно е едниот термин да биде и електронски)

 

За дополнителни информации: karapejovski@flf.ukim.edu.mk

 

 

 

ас. м-р Бојан Петревски

 

Прва декада

18 јуни (четврток

12:30 – Современ македонски јазик 1 (ПИТА)

 

 

Втора декада

7 јули (вторник)

12:30 – Современ македонски јазик 2 (ПИТА)

 

За дополнителни информации: bojan_petrevski@flf.ukim.edu.mk

 

 

 

доц. д-р Станислав Станковиќ

 

Прва декада

26 јуни (петок)

10:45 – Српски јазик 1, Српски јазик 3

 

Втора декада

17 јули (петок)

10:45 – Српски јазик 2, Српски јазик 4

 

 

Морана Папучи

 

Прва декада

16 јуни (вторник)

9:00 – Хрватски јазик 1-4

 

Втора декада

29 јуни, (понеделник)

9:00 – Хрватски јазик 1-4

 

Прва декада

датум термини професор предмет
16 јуни (вторник) 9:00 – 10:30

10:45 – 12:15

Морана Папучи Хрватски јазик 1-4
17 јуни  (среда) 9:00 – 10:30 Марјан Марковиќ Преглед на македонските дијалекти 1

Карактеристики на македонските дијалекти

 

18 јуни (четврток) 12:30 – 14:00 Станислава-Сташа Тофоска

 

Македонски јазик 1А (ПИТ)

 

  12:30 – 14:00 Бобан Карапејовски

Бојан Петревски

СМЈ 1 (Алб. – наставна)

Современ македонски јазик 1 (ПИТА)

Современ македонски јазик 3 (ПИТА)

19 јуни (петок)    
     
22 јуни (понеделник) 9:00 – 10:30 Искра Пановска Димкова  Граматика на македонскиот јазик 1 (ПИТ-А)

Фонетика и фонологија (МКК и ОКК)

Современ македонски јазик 1 (словенечки)

23 јуни (вторник) 9:00 – 12:15 Симон Саздов Синтакса на СМЈ за групата МК

 

24 јуни

(среда)

10:45 – 12:15 Емилија Црвенковска

 

Старословенски јазик 1  (за сите групи)

Споредбена граматика 1

Споредбена граматика (по нова програма)

25 јуни (четврток) 9:00 – 10:00 Татјана Гочкова-Стојановска Граматика на македонскиот јазик 3 (писмен)
  10:45 – 12:15 Татјана Гочкова-Стојановска Граматика на македонскиот јазик 3 (устен)
26 јуни (петок) 10:45 – 12:15 Станислав Станковиќ Српски јазик 1

Српски јазик 3

 

 

ВТОРА ДЕКАДА

датум термини професор предмет
29 јуни    
30 јуни (вторник) 9:00 – 10:30

10:45 – 12:15

12:30 – 14:00

Татјана Гочкова-Стојановска 9:00 – Граматика на македонскиот јазик 4 – мајчин  (писмен)

10:45 – Граматика на македонскиот јазик 4 – немајчин (писмен)

12:30 – Граматика на македонскиот јазик 4 – немајчин (устен)

13:00 – Граматика на македонскиот јазик 4 – мајчин (устен)

1 јули (среда) 9:00 – 10:30

 

10:45 – 12:15

 

Татјана Гочкова-Стојановска Морфологија на современиот македонски јазик (писмен)

Морфологија на современиот македонски јазик (устен)

2 јули (четврток) 9:00 – 14:15 Марјан Марковиќ 9:00 – Преглед на македонските дијалекти 2

10:45 – Дијалектологија на македонскиот јазик (за група МК)

12:30 – Балканска лингвистика

3 јули (петок) 9:00 – 10:30

10:45 – 12:15

Искра Пановска Димкова Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТ-А – мајчин)

Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТ-А – немајчин)

     
6 јули (понеделник) 10:45 – 12:15 Станислава-Сташа Тофоска Македонски јазик 2А (ПИТ)
7 јули (вторник) 10:45 – 12:15

 

 

12:30 – 14:00

Бобан Карапејовски

Бојан Петревски

 

 

 

Современ македонски јазик 2  (Алб. – наставна) – прва група

Современ македонски јазик 2  (Алб. – наставна) – втора група

Современ македонски јазик 2 (ПИТА)

8 јули (среда) 10:45 – 12:15

14:15 – 15:45

Емилија Црвенковска

 

10:45 – Старословенски јазик 2 за МЈ

14:15 – Старословенски јазик 2 за Полски јазик

14:15 – Споредбена граматика 2

9 јули (четврток) 10:45 – 12:15 Станислава-Сташа Тофоска Правопис и правоговор (писмен)
10 јули (петок)    
     
13 јули (понеделник) 9:00 – 12:15

 

Симон Саздов Синтакса на СМЈ 2 за групата МЈ

 

17 јули

(петок)

10:45 – 12:15 Станислав Станковиќ Српски јазик 2

Српски јазик 4

 

  1. ИСПИТИ ШТО ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ ЕЛЕКТРОНСКИ

 

 

проф. д-р Људмил Спасов

 

Прва декада

24.6.2020 г. (среда)
Фонологија 1                                                                       on-line на платформата Skype
Фонологија 2                                                                      on-line на платформата Skype

25.6.2020 г. (четврток)
Историја на македонскиот писмен јазик 1                    on-line на платформата Skype
Историја на македонскиот писмен јазик 2                    on-line на платформата Skype
Историја на македонскиот писмен јазик (МК, ОКК)    on-line на платформата Skype

Втора декада
15.7.2020 г. (среда)
Историја на македонскиот јазик                                     on-line на платформата Skype

Испитот ќе се изведува on-line на платформата Skype, според анкетата спроведена меѓу кандидатите. Кандидатите да се обратат до координаторките до 12.6.2020 г. за да добијат распоред за времето кога да се вклучат на мрежата!

 

 

Адреси на координаторките:

marijacvetkoska1@outlook.com           за Историја на македонскиот писмен јазик (МК и ОКК)
hristinangeleska@gmail.com                за Историја на македонскиот писмен јазик 1 и 2 (МЈ)
violeta.jordanova@gmail.com                                 за Историја на македонскиот јазик
despinabuce@gmail.com                            за Фонологија на македонскиот јазик 1 и 2 (Деспина Буцевска)

 

проф. д-р Димитар Пандев

Студентите што полагаат кај проф. д-р Димитар Пандев да го контактираат професорот на неговата електронска адреса (d.pandev@flf.ukim.edu.mk) или на телефонскиот број 071 559 224

 

 

проф. д-р Томислав Треневски

Студентите што полагаат кај проф. д-р Томислав Треневски да го контактираат професорот на неговата електронска адреса (ttrenevski@gmail.com)

 

проф. д-р Катерина Велјановска

Студентите што полагаат кај проф. д-р Катерина Велјановска да ја контактираат професорката на нејзината електронска адреса (k.veljanovska@gmail.com)

 

проф. д-р Славица Велева

Студентите што полагаат кај проф. д-р Славица Велева да ја контактираат професорката на нејзината електронска адреса (slavicaveleva@gmail.com)

 

доц. д-р Гордана Алексова

 

Термините за испитите кај проф. д-р Гордана Алексова можете да ги видите на:

https://galeksova.blogspot.com/2020/06/2020_7.html

 

Дополнителни информации: galeks63@hotmail.com

 

 

проф. д-р Анета Дучевска

Прва декада

19 јуни (петок) и 20 јуни (сабота               

Синтакса на МЈ

онлајн (за подетални информации пишете на aducevska@gmail.com)

 

 

Втора декада

10 јули (петок) во 12:00           

Основи на врзан текст

онлајн (за подетални информации пишете на aducevska@gmail.com)

 

проф. д-р Лидија Аризанковска

 

Испитите од групата предмети Словенечки јазик ќе се полагаат онлајн во договор со проф. д-р Лидија Аризанковска

Електронска адреса: larizankovska@yahoo.com

Тел. 070242891

 

проф. д-р Марија Паунова

 

Прва декада

 

25.6.2020 во 11 часот –

СМЈ 1 за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност

 

е-покана за пристап

Topic: СМЈ1

Time: Jun 25, 2020 11:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/2046954504?pwd=cmFseUg3RTdDUGdFVXVFakxGVWl0Zz09

Meeting ID: 204 695 4504

Password: SMJ220

 

 

25.6.2020 во 13 часот –

СМЈ 5 за ПиТА и Вештини на правилно пишување (МК, ОКК)

 

е-покана за пристап

Topic: СМЈ5

Time: Jun 25, 2020 01:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/2046954504?pwd=cmFseUg3RTdDUGdFVXVFakxGVWl0Zz09

Meeting ID: 204 695 4504

Password: SMJ220

 

 

Втора декада

15.07.2020 во 10 часот

СМЈ 2 за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност

 

е-покана за пристап

Topic: СМЈ 2

Time: Jul 15, 2020 10:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/2046954504?pwd=cmFseUg3RTdDUGdFVXVFakxGVWl0Zz09

Meeting ID: 204 695 4504

Password: SMJ220

 

 

15.07.2020 во 13 часот

СМЈ 6 за ПиТА

 

е-покана за пристап

Topic: СМЈ 6

Time: Jul 15, 2020 01:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/2046954504?pwd=cmFseUg3RTdDUGdFVXVFakxGVWl0Zz09

Meeting ID: 204 695 4504

Password: SMJ220

 

*За сите информации студентите што не следеле настава може да ја контактираат професорката (до 20.6.2020 г.) на е-адресата: maripaunova@gmail.com