Распоред за јунска испитна сесија – катедра за англиски јазик и книжевност

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНА СЕСИЈА ЈУНИ / ЈУЛИ 2020

ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ  (испити од НЕПАРНИ семестри): 15 – 28 јуни 2020

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 24.06. 10.00-12.30 Online
Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р Ј. Лазаревска /

А. Киркова)

27.06. 10.00-12.00 Online
Англиска книжевност 1 и 2 (поезија)*   (пријавени студенти 126) (д-р З. Анчевски) 19.06. 15.00-18.30 Аула*
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска) 15.06. 12.00-15.00 Aула
Утопии и дистопии (д-р К. Малеска) 22.06. 10.00-12.00 Online
II година
Современ англиски јазик 3 17.06. 15.00-18.30 Online
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 28.06. 08.00 Online
Англиска книжевност 3  (роман) (д-р С. Витанова) 15.06. 15.00-18.30 Оnline
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 24.06. 12.00-14.00 Online
Развој на британските идентитети во книжевноста (д-р М. Дамјаноски) 23.06. 12.00-14.00 Online
Американски расказ (д-р Р. Бужаровска) 20.06. 12.00-14.00 Online
Деловна англиска комуникација (д-р Б. Наумоска) 27.06. 12.00-14.00 Online
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 19.06. 11.00-14.00 Online
III година
Современ англиски јазик 5 (д-р М. Беќар) 18.06. 10.00-18.30 Online
Граматика на САЈ – Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 27.06. 12.00-13.00 Online
Англиска книжевност 5 (поезија)*  (пријавени студенти 90) (д-р З. Анчевски) 22.06. 15.00-18.30 Аула*
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 23.06. 10.00-12.00 Aула
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 15.06. 10.00-12.30 Online
Семантика (д-р Б. Наумоска) 28.06. 12.00-14.00 Online
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска) 16.06. 12.00-15.00 Online
Конференциско толкување 1 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска)
Конференциско толкување 1 (Симултано толкување) (м-р Ј. Божиновски)
IV година
Современ англиски јазик 7 (д-р Б. Наумоска) 26.06. 10.00-12.00 Online
Граматика на САЈ – Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 20.06. 10.00-12.00 Online
Англиска книжевност 7* (пријавени суденти 75) (д-р Р. Кошка) 24.06. 15.00-18.00 Аула*
Методика на наст. по анг. ј. 3  – практика (д-р А. Николовска) 15.06. 10.00-12.00 Online
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 28.06. 10.00-12.00 Online
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска) 16.06. 12.00-15.00 Online
Конференциско толкување 3 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова)
Конференциско толкување 3 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски)
Вовед во прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 18.06. 10.00-12.00 Online
Стратегии на учење (д-р Е. Ончевска Агер) 21.06. 12.00-14.00 Online
  • Испитот е предвидено да се полага со физичко присуство на студентите, но во зависност од состојбата со епидемијата, полагањето на испитот можно е целесно да се префли на online полагање, за што студентите ќе бидат навремено известени.

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ИСПИТНА СЕСИЈА ЈУНИ  / ЈУЛИ 2020

ВТОРА ДЕКАДА – ЈУНИ / ЈУЛИ (испити од ПАРНИ семестри): 29 јуни – 17 јули 2020

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 01.07. 10.00-12.00 Online
Граматика на САЈ – Морфологија 2 (д-р Ј. Лазаревска /    А. Киркова) 16.07. 10.00-12.00 Online
Англиска книжевност 1 и 2 (драма)*    (пријавени студенти 131) (д-р Р. Кошка) 08.07. 15.00-18.00 Аула*
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 04.07. 10.00-12.00 Online
Преглед на теми во американската книжевност (д-р К. Малеска) 29.06. 12.00-14.00 Online
II година
Современ англиски јазик 4 30.06. 15.00-18.30 Online
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 17.07. 08.00 Online
Англиска книжевност 4 (поезија)*  (пријавени студенти 85) (д-р З. Анчевски) 03.07. 15.00-18.00 Аула*
Контрастивна анализа на англискиот и македонскиот јазик (д-р М. Беќар) 04.07. 12.00-15.00 Online
Другоста во американскиот расказ (д-р Р. Бужаровска) 07.07. 10.00-12.00 Online
Историја на англискиот јазик (д-р А. Наумоска) 09.07. 10.00-12.00 Online
Есејот во англофонската книжевност (д-р М. Дамјаноски) portfolio
III година
Современ англиски јазик 6 (д-р М. Беќар) 01.07. 10.00-18.30 Online
Граматика на САЈ – Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 16.07. 12.00-15.00 Online
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова) 06.07. 15.00-18.00 Оnline
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 03.07. 12.00-15.00 Aула
Зборообразување на современ англ. јаз. (д-р Б. Наумоска) 09.07. 12.00-14.00 Online
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теорија* (пријавени 52 студенти) (д-р А. Николовска) 29.06. 10.00-12.00 Аула*
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска) 11.07. 10.00-13.00 Online
Конференциско толкување 2 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска)
Конференциско толкување 2 (Симултано толкување) (м-р Ј. Божиновски)
IV година
Современ англиски јазик 8 (д-р Б. Наумоска) 02.07. 10.00-13.00 Online
Граматика на САЈ – Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 06.07. 10.00-12.00 Online
Англиска книжевност 8* (пријавени студенти 84) (д-р Р. Кошка) 15.07. 15.00-18.00 Аула*
Методика 4* (пријавени 67 студенти) (д-р А. Николовска) 30.06. 10.00-12.00 Аула*
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 04.07. 10.00-12.00 Online
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 (д-р Р. Бужаровска) 11.07. 10.00-13.00 Online
Конференциско толкување 4 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова)
Конференциско толкување 4 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски)
Следење и оценување во наставата по англиски јазик (д-р Е. Ончевска Агер) 12.07. 12.00-14.00 Online
  • Испитот е предвидено да се полага со физичко присуство на студентите, но во зависност од состојбата со епидемијата, полагањето на испитот можно е целесно да се префли на online полагање, за што студентите ќе бидат навремено известени.

 

 

РАСПОРЕД ПО ПРОСТОРИИ

 

ЈУНИ/ЈУЛИ 2020

 

П4 – ЈУНИ – прва декада

Време Понеделник 15 Вторник 16 Среда 17 Четврток 18 Петок 19 Сабота 20 Недела 21
10.00-12.30
12.30-15.00 Британска цив.  (13)*
15.00-18.00 АК 1/2 (п) (126)*

 

Време Понеделник 22 Вторник 23 Среда 24 Четврток 25 Петок 26 Сабота 27 Недела 28
10.00-12.30 Психолинг.
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 7  (75)*

 

Време Понеделник 29 Вторник 30
10.00-12.30 Методика 2  (52)* Методика 4  (67)*
12.30-15.00
15.00-18.00

ЈУЛИ – втора декада

 

 

Време Среда 01 Четврток 02 Петок  03 Сабота 04 Недела 05
10.00-12.30
12.30-15.00 Социолингвистика
15.00-18.00 АК 4   (85)*

 

 

Време Понеделник 06 Вторник 07 Среда 08 Четврток 09 Петок 10 Сабота 11 Недела 12
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 1/2 (д) (131)*

 

Време Понеделник 13 Вторник 14 Среда 15 Четврток 16 Петок 17
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 8   (84)*
  • Број на пријавени студенти според i-know

 

ЈУНИ/ЈУЛИ 2020

 

П7 – ЈУНИ – прва декада

Време Понеделник 15 Вторник 16 Среда 17 Четврток 18 Петок 19 Сабота 20 Недела 21
10.00-12.30
12.30-15.00 Британска цив.
15.00-18.00 АК 1/2 (п) (126)

 

Време Понеделник 22 Вторник 23 Среда 24 Четврток 25 Петок 26 Сабота 27 Недела 28
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 5  (90) АК 7  (75)

 

 

Време Понеделник 29 Вторник 30
10.00-12.30 Методика 2  (52) Методика 4  (67)
12.30-15.00
15.00-18.00

ЈУЛИ – втора декада

 

Време Среда 01 Четврток 02 Петок  03 Сабота 04 Недела 05
10.00-12.30
12.30-15.00 Социолингвисика
15.00-18.00 АК 4  ( 85)

 

 

Време Понеделник 06 Вторник 07 Среда 08 Четврток 09 Петок 10 Сабота 11 Недела 12
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 1/2 (д) 131

 

Време Понеделник 13 Вторник 14 Среда 15 Четврток 16 Петок 17
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 8 (84)

 

ЈУНИ/ЈУЛИ 2020

 

П10 – ЈУНИ – прва декада

Време Понеделник 15 Вторник 16 Среда 17 Четврток 18 Петок 19 Сабота 20 Недела 21
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 1/2 (п)  (126)

 

Време Понеделник 22 Вторник 23 Среда 24 Четврток 25 Петок 26 Сабота 27 Недела 28
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 5  (90) АК 7   (75)

 

Време Понеделник 29 Вторник 30
10.00-12.30 Методика 2  (52) Методика 4   (67)
12.30-15.00
15.00-18.00

ЈУЛИ – втора декада

 

Време Среда 01 Четврток 02 Петок  03 Сабота 04 Недела 05
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 4  (85)

 

 

Време Понеделник 06 Вторник 07 Среда 08 Четврток 09 Петок 10 Сабота 11 Недела 12
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 1/2 (д)  (131)

 

Време Понеделник 13 Вторник 14 Среда 15 Четврток 16 Петок 17
10.00-12.30
12.30-15.00
15.00-18.00 АК 8   (84)