Распоред за јунска испитна сесија – катедра за општа и компаративна книжевност

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

 

(според медицинските упатства испитите ќе се изведуваат онлајн или со физичко присуство во просторија П12)

 

 

Прва декада 15.6.2020 – 30.6.2020

 

Втора декада 1.7.2020 – 17.7.2020

 

 

 

проф. д-р. Славица Србиновска

 

Теорија на фикција 2: 15.6.20 во 12ч.

 

Книжевна херменевтика со креативно пишување 2:  20.6.20 во 12ч.; 1.7.20 во 12ч.

 

Рецепција, книжевност, култура: 15.6.20 – 30.6.20 во 12ч.; 1.7.20 – 17.7.20 во 12ч.

 

Книжевност, филм, култура: 15.6.20 – 30.6.20 во 12ч. 1.7.20 – 17.7.20 во 12ч.

 

e-mail: srbinovskas@gmail.com

 

 

проф. д-р. Маја Бојаџеивска

 

Книжевна херменевтика со креативно пишување 2: 15.6.20 – 30.6.20 во 12ч.; 1.7.20. – 17.7.20 во 12ч.

 

Роман на 20/21 век: 15.6.20 – 30.6.20 во 12ч.; 1.7.20 – 17.7.20 во 12ч.

 

Поетика на имагинарното и митот (изборен): 15.6.20 – 30.6.20 во 12ч.; 1.7.20. – 17.7.20 во 12ч.

 

e-mail: mbojadzievska@yahoo.com

 

 

доцент Кристина Николовкса

 

Поетика на имагинарното и митот 2: 23.6.20 во 10ч.; 30.6.20 во 10ч.

 

Книжевност и ангропологија: 30.6.20 во 10ч.

 

e-mail: kristinanikolovska@flf.ukim.edu.mk

 

 

проф. д-р. Лидија Капушевска-Дракулевска

 

Поетика на романтизмот: 25.6.20 во 10ч.;  10.7.20 во 10ч.

 

Модернистички поетики на 20 век: 25.6.20 во 10ч.; 10.7.20 во 10ч

 

e-mail: ldrakulevska@gmail.com

 

 

проф. д-р. Марија Ѓорѓиева-Димова

 

Теорија на книжевноста 2: 15.6.20 – 30.6.20 во 10ч. ; 1.7.20 – 17.7.20 во 10ч.

 

Креативно пишување 2: 15.6.20 – 30.6.20 во 10ч. ; 1.7.20 – 17.7.20 во 10ч.

 

Историографска метафикција: 15.6.20 – 30.6.20 во 10ч. ; 1.7.20 – 17.7.20 во 10ч.

 

e-mail: marija.gorgieva@gmail.com

 

 

проф. д-р. Владимир Мартиновски

 

Поетика на ренесансата: 25.6.20 во 10ч.; 5.7.20 во 10ч.

 

Книжевноста и ликовните уметности: 25.6.20 во 10ч.; 5.7.20 во 10ч.

 

e-mail: martinovski@gmail.com

 

 

проф. д-р. Елизабета Шелева

 

Критички методи 2: 30.6.20 во 13ч. ; 17.7.20 во 13ч.

 

Културолошки методи: 30.6.20 во 13ч. ; 17.7.20 во 13ч.

 

e-mail: selieva@gmail.com