Известувања

Известувања

Распоред за јунска испитна сесија – катедра за општа и компаративна книжевност

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА   (според медицинските упатства испитите ќе се изведуваат онлајн или со физичко присуство во просторија П12)     Прва декада 15.6.2020 – 30.6.2020   Втора декада 1.7.2020 – 17.7.2020       проф. д-р. Славица Србиновска   Теорија на фикција 2: 15.6.20 во 12ч.   Книжевна херменевтика со креативно пишување 2:  20.6.20 […]

Известувања

Распоред за јунска испитна сесија – катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ кај професорите од Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици во јунско-јулската сесија 2020  во просторијата П1 (и др. простории кои ќе бидат наведени)   испити што ќе се полагаат со физичко присуство испити што ќе се полагаат електронски   ИСПИТИ (со физичко присуство)   проф. д-р Емилија Црвенковска   Прва декада […]

Известувања

Распоред за јунска испитна сесија – катедра за германски јазик и книжевност

К А Т Е Д Р А   З А    Г Е Р М А Н С К И   Ј А З И К   И   К Н И Ж Е В Н О С Т   ИСПИТНА СЕСИЈА ЈУНИ/ЈУЛИ 2020 ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТ ПИСМЕН УСТЕН проф. д-р Емилија Бојковска Морфологија 1     Морфологија 2     […]

Известувања

Распоред за јунска испитна сесија – катедра за англиски јазик и книжевност

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНА СЕСИЈА ЈУНИ / ЈУЛИ 2020 ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ  (испити од НЕПАРНИ семестри): 15 – 28 јуни 2020 Предмети Ден Час Прост. I година Современ англиски јазик 1 24.06. 10.00-12.30 Online Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р Ј. Лазаревска / А. Киркова) 27.06. 10.00-12.00 […]

Известувања

Распоред за јунската испитна сесија – катедра за италијански јазик и книжевност

Прва декада   ЕКТС1   Современ италијански јазик 1 17.06.2020  9.00    П3 Граматика на италијанскиот јазик 1 –Фонетика и морфологија 18.06.2020   10.00    онлајн Италијанска книжевност 1 – Среден век и Данте 19.06 10.00 онлајн Италијанизмите од сферата на кулинарството, модата и  музиката  во македонскиот јазик 18.06.2020   10.00 онлајн Современ македонски јазик 1 25.06.2020  9.00  П3    ЕКТС 3   Италијански јазик 3 17.06.2020  9.00 П3 Граматика на […]

Известувања

Распоред за јунската испитна сесија – француски јазик и книжевност

Студиска група: француски јазик и книжевност   I година     Професор Предмет Време Место I семестар виш лектор м-р Анита Кузманоска   Современ француски јазик 1 17.06.2020 г. 10.00ч.-12.00ч.   Zoom a_kuzmanoska@yahoo.fr лектор Севда Лазаревска 15.06.2020г. 10.00ч.-12.00ч. Zoom slaz.5885@yahoo.fr проф. д-р Маргарита Велевска Граматика на францускиот јазик 1-Морфосинтакса 1 26.06.2020 г.  17.00ч. онлајн/ П8 […]

Известувања

Распоред за јунската испитна сесија – романски јазик и книжевност

ИСПИТНА СЕСИЈА – ЈУНИ 2020 ГОДИНА Студиска група: РОМАНСКИ ЈАЗИК и книжевност   Професор Предмет Време Место   лектор Константин Јоан Младин Романска предмодерна книжевност 28.06.2020 г. 08.00ч.-10.00ч. Zoom лектор Константин Јоан Младин Романска модерна книжевност 28.06.2020 г. 08.00ч.-10.00ч. Zoom    

Известувања

Распоред за јунската испитна сесија – катедрата за славистика

прва декада: 15.6. – 28.6.2020 г. втора декада: 29.6. – 17.7.2020 г.                                   Ред.бр.       ПРЕДМЕТ Писмен  Час mail: Устен Час Про-сто-рија 1 Граматика  на рускиот јазик 1 д-р Биљана М. Бошева 16.6.2020 (online испит)   biljana.mirchevska@gmail.com по договор     2 Граматика  на рускиот јазик 2 д-р Биљана М. Бошева […]

Известувања

Одлука за измена на академскиот календар во акад. 2019/2020

Одлука за измена на академскиот календар во акад. 2019/2020

Известувања

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА ЈУНИ 2020

15.5 – 5.6.2020 до 23:59 – електронско пријавување на испити во iKnow-системот   Право на пријавување и полагање испити во јунската испитна сесија имаат само студентите кои последно го имаат запишано летниот семестар за учебната 2019/2020 година. Студент што полагал испит без запишан летен семестар во учебната 2019/2020 година подлежи на дисциплинска одоговорност и исптитот […]